PHÒNG TRANH

PHÒNG TRANH

TRANH PHONG THỦY

Viết chữ – cho chữ – xin chữ là một phong tục truyền thống đẹp, mang ý nghĩa văn hóa cao, biểu hiện cho ước mơ, hy vọng hướng tới chân-thiện-mỹ trong cuộc sống của con người.


TRANH SÁNG TÁC

Tranh thuỷ mặc là một loại hình mỹ thuật kết hợp nhiều yếu tố như thơ, thư, hoạ và ấn triện. Vẽ tranh thuỷ mặc là vẽ cái ý, cái tình của người nghệ sĩ

TRANH CHỮ THƯ PHÁP


TRANH THỦY MẶC- HOA ĐIỂU