Hội họa Phật Giáo

Tranh Quan Âm Bồ Tát

Acrylic on canvas/ 30x40cm

Tranh ” Đức A Di Đà”

Watter color on paper/ 42×60 cm

Tranh chuyển thể từ tượng cổ trong bộ tượng ” Di Đà Tam Tôn” (chùa Thầy)

Tranh ” Quan Âm Bồ Tát”

Watter color on paper/ 42x65cm

Tranh chuyển thể từ tượng cổ trong bộ tượng “Di Đà Tam Tôn” ( chùa Thầy)