• NGHỆ THUẬT

    Ấn chương trong thư pháp

    Ấn chương 印章 (con dấu, con triện) là một nét văn hóa rất độc đáo của Trung Hoa. Khắc ấn là một nghệ thuật, nghiên cứu và giám định ấn là một môn học được dạy trong nhà trường. Ấn…